Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Batteries Direct
Batteries Direct is de geregistreerde handelsnaam van R.P. sales & invest B.V.
Statutaire naam: de besloten vennootschap R.P. sales & invest B.V.
Vestigingsplaats: President Kennedylaan 14 (5402 KD) Uden
Telefoonnummer: 0413 750314
E-mail formulier: Mail ons
Website: www.batteries-direct.nl

K.v.K.: 17167863
BTW.: NL8134.45.425.B01

Artikel 1. Definities

1.1. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Batteries Direct een overeenkomst aangaat.
1.2. Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Batteries Direct en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Batteries Direct, evenals op de tussen Batteries Direct en de opdrachtgever gesloten Overeenkomst (en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 3. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst.

3.1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Batteries Direct onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3.3. Door Batteries Direct verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
3.4. Batteries Direct is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Batteries Direct goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Batteries Direct dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van het bestellen.
3.5. Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Verkoop of (af)levering van producten.

4.1. Door zich op de website van Batteries Direct of aan de andere kant akkoord te verklaren met het aanbod ter zake van de koop of (bij)levering van een product, komt er onmiddellijk een overeenkomst tot stand tussen Batteries Direct en de opdrachtgever tot (af)levering van een product van het in het aanbod genoemde merk, soort en type in overeenstemming met de in het aanbod genoemde prijs en onder toepasselijkheid van de in het aanbod omschreven bepalingen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden van Batteries Direct een onderdeel uitmaken.
4.2. In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is Batteries Direct gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door Batteries Direct. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-tarief zijn.

Artikel 5. Levering, leveringstermijnen, transport

5.1. Levering geschiedt onder vooruitbetaling tenzij anders is overeengekomen.
5.2. Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Batteries Direct behoudt het recht om vóór het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven. Aan de opdrachtgever wordt vóór het sluiten van de overeenkomst de totaalprijs medegedeeld die hij op grond van de gemaakte afspraken verschuldigd zal zijn.
5.3. Batteries Direct behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren, nadat de opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven.
5.4. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Batteries Direct deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, tenzij het product zo beschadigd is, dat het niet redelijk is om het product af te nemen.
5.5. Het reclameren ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Batteries Direct.
5.6. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Batteries Direct gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de opdrachtgever.
5.7. Indien Batteries Direct door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Batteries Direct gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.8. Voor zover de overeenkomst op afstand tot stand komt als bedoeld in afdeling 9A van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zal Batteries Direct bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand, nadat de overeenkomst is gesloten, bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Voor zover Batteries Direct de opdracht al gedeeltelijk had uitgevoerd, is de opdrachtgever in geval van de hier bedoelde annulering verplicht het ontvangende weer aan Batteries Direct te restitueren.

Artikel 6. Betaling

6.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
6.2. Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, zal levering na ontvangst van de betaling plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door Batteries Direct aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden, tenzij het product bij levering zo beschadigd is dat het niet redelijk is dat de consument het product dient af te nemen.
6.3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Batteries Direct op de opdrachtgever direct opeisbaar. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding.
6.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover Batteries Direct onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Batteries Direct tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, evenals ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
7.2. De opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Batteries Direct, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen tegenover Batteries Direct heeft voldaan.
7.3. Ingeval Batteries Direct de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Batteries Direct op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 8. Garantie

8.1. Batteries Direct garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen voor zover dit materiaalfouten betreft, dus er wordt uitdrukkelijk geen vermogens of kwaliteitsgarantie gegeven.
8.2. De van toepassing zijnde garantie periode wordt bij de producten op onze website vermeld.
8.3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Batteries Direct zijn gewijzigd of worden onderhouden.
8.4. Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden er afhankelijk van de gemaakte kosten door Batteries Direct, onderzoekskosten in rekening gebracht.
8.5. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
8.6. De kosten voor verzending naar Batteries Direct zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Batteries Direct. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Batteries Direct.
8.7. De verzendkosten van de omruiling van een product naar de klant zijn voor rekening van Batteries Direct, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat.
8.8. Indien opdrachtgever een product naar Batteries Direct op wil sturen, dient opdrachtgever eerst via e-mail melding hiervan te doen. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en de originele aankoopfactuur worden niet geaccepteerd.
8.9. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
8.10. Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Artikel 9. Tevredenheidgarantie

9.1. De opdrachtgever heeft het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn heeft de opdrachtgever een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Creditering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, indien opdrachtgever de gehele bestelling retourneert binnen de zichttermijn krijgt hij de kosten van toezending ook geretourneerd. Bij vooruitbetalingen zal Batteries Direct het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de opdrachtgever terugbetalen.
9.2. Retouren dienen te worden verstuurd naar:
Batteries Direct
President Kennedylaan 14
5402 KD UDEN
Nederland
De opdrachtgever dient het klant-, pakbon- en/of factuurnummer te vermelden bij de retourzending en tevens de originele factuur mee te zenden.
9.3. Tijdens de zichttermijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking en originele factuur aan de Batteries Direct retourneren, conform de door Batteries Direct verstrekte instructies. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt; dit betreft maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van Batteries Direct is begonnen voordat de zichttermijn is verstreken. Tevens geldt het recht van retour niet voor zakelijke klanten.
9.4. Volgens de wet "kopen op afstand", kan opdrachtgever het aankoopbedrag retour ontvangen indien het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour gestuurd is. Dit geldt echter niet voor op maat samengestelde producten die als maatwerk zijn verkocht. Tevens geldt voor zakelijke klanten dat het artikel alleen geruild kan worden.
9.5. De kosten van retourneringen zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 10. Reclame, klachten, aansprakelijkheid, retouren

10.1. Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Batteries Direct geleverd product dienen door de opdrachtgever terstond aan Batteries Direct gemotiveerd binnen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Voor zover de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst met Batteries Direct niet heeft gehandeld in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf maar als consument, raadt Batteries Direct aan de ontvangen producten onmiddellijk te inspecteren en binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of de afwijking daarvan schriftelijk aan Batteries Direct mededeling te doen, waarbij een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking tijdig is. In overleg tussen opdrachtgever en Batteries Direct kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 7 werkdagen termijn of als consumentenkoper de 2 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt Batteries Direct geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.
10.2. Batteries Direct aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 9 lid 1 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Batteries Direct op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Batteries Direct deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.
10.3. Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt. Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden en zijn voorzien van o.a. handleiding(en) en kabels.
10.4. Producten kunnen alleen geruild worden als ze met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
10.5. Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt dit door Batteries Direct gerepareerd of wordt er een nieuw exemplaar verstuurd binnen een vooraf gestelde termijn. Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. Opdrachtgever is niet verplicht om dit product te accepteren.
10.6. Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.
10.7. De aansprakelijkheid van Batteries Direct met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.8. Batteries Direct is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.9. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Batteries Direct beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. Opdrachtgevers en overige bezoekers van de website van Batteries Direct kunnen commerciële informatie van Batteries Direct ontvangen.
11.2. De door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.
11.3. De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Batteries Direct en zullen alleen worden gebruikt om opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Batteries Direct, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stelen. De verwerking van de gegevens van opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.4. Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Batteries Direct over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Batteries Direct. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.
11.5. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd aan Batteries Direct mede te delen dat hij de hier bedoelde commerciële informatie niet meer wenst te ontvangen, waarna Batteries Direct zo spoedig mogelijk tot het stopzetten daarvan zal zorg dragen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Batteries Direct is het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen tussen Batteries Direct en een opdrachtgever kunnen door beide partijen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde gerechtelijke instanties. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk een ander adres of andere vestigingsplaats aan Batteries Direct heeft doorgegeven, mag Batteries Direct met betrekking tot eventueel te voeren gerechtelijke procedures, van welke aard ook, ervan uitgaan dat de opdrachtgever nog altijd woont of gevestigd is op het destijds door het aan Batteries Direct opgegeven adres.